Get inspired. see your stylist.
search

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον ιστοχώρο http://www.[redken].co.uk (στο εξής : ο «Ιστοχώρος»), ο οποίος λειτουργεί υπό τη διεύθυνση της L’Oreal Golden Limited (εταιρεία με το διακριτικό τίτλο Redken NYC 5th Avenue η οποία στο εξής αναφέρεται ως : «Redken»), της οποίας η έδρα βρίσκεται στο Λονδίνο, επί της διεύθυνσης : 255 Hammersmith Road, London W6 8AZ. Παρακαλείσθε να διαβάσετε τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις (στο εξής: οι «Όροι») πριν χρησιμοποιήσετε τον Ιστοχώρο. Κάνοντας χρήση του Ιστοχώρου, δηλώνετε την αποδοχή σας για τους Όρους ως αντάλλαγμα για την οποία η Redken σας επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτόν. Κατά συνέπεια, παρακαλείσθε να συνεχίσετε να διαβάζετε του Όρους, όποτε επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τον Ιστοχώρο. Εάν, οποτεδήποτε, δεν επιθυμείτε να αποδεχθείτε τους Όρους, δεν θα μπορέσετε να κάνετε χρήση του Ιστοχώρου. Κατά καιρούς, η Redken μπορεί να διοργανώνει διαγωνισμούς και ενέργειες προώθησης μέσω του Ιστοχώρου . Αναλόγως, θα καταχωρούνται ξεχωριστοί όροι και προϋποθέσεις οι οποίοι θα διέπουν τους εν λόγω διαγωνισμούς και ενέργειες προώθησης.

ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Παρά το ότι η Redken έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών στις οποίες υπάρχει πρόσβαση μέσω του Ιστοχώρου, η Redken δεν παρέχει κανενός είδους δέσμευση ως προς την ακρίβεια, την επικαιρότητα ή την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας ή υλικού του Ιστοχώρου.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ
Οι Ιστοχώροι ή ιστοσελίδες με τις οποίες ο Ιστοχώρος έχουν τεθεί για λόγους ενημέρωσης και μόνο και δεν επιθεωρούνται από την Redken. Η Redken δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοχώρων ή ιστοσελίδων που συνδέονται με τον Ιστοχώρο, και η Redken δεν αποδέχεται κανενός είδους ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή πρόστιμο το οποίο μπορεί να επιβληθεί συνέπεια της σύνδεσης με οποιαδήποτε θέση οποιονδήποτε συνδεόμενο ιστοχώρο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ο Ιστοχώρος, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) του κειμένου, του περιεχομένου, του λογισμικού, των βίντεο, της μουσικής, των ήχων, των γραφικών, των φωτογραφιών, των εικόνων, του δημιουργικού, των φωτογραφιών, των ονομάτων, των λογοτύπων, των εμπορικών ονομάτων, των σημάτων υπηρεσιών και λοιπού υλικού (στο εξής: το «Περιεχόμενο») προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών ονομάτων και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Το Περιεχόμενο περιλαμβάνει τόσο το περιεχόμενο που ανήκει ή ελέγχεται από τη Redken όσο και το περιεχόμενο που ανήκει ή ελέγχεται από τρίτους και για το οποίο έχει παραχωρηθεί στη Redken η άδεια εκμετάλλευσης. Όλα τα μεμονωμένα είδη, αναφορές και λοιπά στοιχεία που αποτελούν τον Ιστοχώρο μπορεί να είναι έργα που καλύπτονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εσείς συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από όλες τις πρόσθετες γνωστοποιήσεις ή περιορισμούς περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στον παρόντα Ιστοχώρο.

Δεν επιτρέπεται να κάνετε χρήση των εμπορικών σημάτων ή ονομάτων της Redken χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της Redken, ενώ αναγνωρίζετε ότι δεν έχετε κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας σε κανένα από αυτά τα ονόματα και σήματα.

Συμφωνείτε ότι θα ενημερώσετε εγγράφως και άμεσα τη Redken σε περίπτωση που έλθει σε γνώση σας οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση του Ιστοχώρου από οποιονδήποτε μέρος ή οποιαδήποτε αξίωση ότι ο Ιστοχώρος ή κάποιο από τα περιεχόμενα του Ιστοχώρου παραβιάζει δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικής ονομασίας ή άλλο συμβατικό, καταστατικό ή νομικό δικαίωμα οποιουδήποτε μέρους.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Πέραν του περιορισμένου δικαιώματος να χρησιμοποιείτε τον Ιστοχώρο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και να μεταμορφώνεται βάσει των όρων που αναφέρονται στο τμήμα αυτό, δεν αποκτάτε κανένα άλλο δικαίωμα ή άδεια επί του Ιστοχώρου ή του Περιεχομένου αυτού. Πέραν όσων ορίζονται στο παρών τμήμα, δεν μπορείτε να προβαίνετε στην αντιγραφή, αναπαραγωγή, επανα-μεταγλώττιση, συμβολομετάφραση, αντίστροφη ανάλυση, διανομή, δημοσίευση, παρουσίαση, εκτέλεση, τροποίηση, φόρτωσης για τη δημιουργία παραγώγων έργων, μετάδοση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση οποιουδήποτε μέρους του Ιστοχώρου.

Η μεταμόρφωση επιτρέπεται από τη Redken μόνο με την προϋπόθεση ότι:
(i) δεν κάνετε περισσότερα από ένα εκτυπωμένα αντίγραφα της μεταφόρτωσης αυτής και δεν κάνετε περαιτέρω αντίγραφα του εν λόγω εκτυπωμένου αντιγράφου.
(ii) κάνετε μόνο προσωπική, μη εμπορική χρήση της εν λόγω μεταφόρτωσης και/ή του εκτυπωμένου αντιγράφου. Και
(iii) τηρείτε, για τη μεταφόρτωση και/ή το εκτυπωμένο αντίγραφο αυτό, όλες τις γνωστοποιήσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και παραμένετε δεσμευμένος από τους όρους των συγκεκριμένων διατυπώσεων και γνωστοποιήσεων. Επιπλέον, δεν μπορείτε να προσφέρετε προς πώληση ή να πουλήσετε ή να διανείμετε κάνοντας χρήση άλλου μέσου (π.χ. διανομή μέσω τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων ή διανομή σε δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών) το Περιεχόμενο ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού. Δεν μπορείτε να διαθέσετε κανένα τμήμα του Ιστοχώρου ως μέρος άλλου ιστοχώρου, είτε μέσω υπερσυνδέσμου στο διαδίκτυο είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ο Ιστοχώρος και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή οποιασδήποτε βάσης δεδομένων, ούτε μπορεί ο Ιστοχώρος να αποθηκευτεί (συνολικά ή μερικά) σε βάσεις δεδομένων για πρόσβαση από εσάς ή από οποιονδήποτε τρίτο ή για τη διανομή ιστοχώρων βάσεων δεδομένων που περιλαμβάνουν το σύνολο ή μέρος του Ιστοχώρου.

ΑΔΕΙΕΣ
Εάν θέλετε πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση άδειας από τη Redken για να χρησιμοποιήσετε τμήμα του Περιεχομένου ή εάν θέλετε να συνδέσετε το δικό σας ιστοχώρο με τον Ιστοχώρο, στείλτε το αίτημά σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση χχχχχχχχχχχχχχ.

ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ
Ο Ιστοχώρος και το Περιεχόμενο παρέχονται «ως έχουν», εξαίρεση τυχόν εγγυήσεις, είτε ρητές είτε υπονοούμενες, στο μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα, με εξαίρεση τις εγγυήσεις περί τίτλου ιδιοκτησίας, εμπορευσιμότητας, ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων τρίτων. Επίσης, η Redken δεν αποδέχεται είδους ευθύνης για λειτουργίες που περιλαμβάνονται στον Ιστοχώρο και δεν προβαίνει σε κανενός είδους εγγύηση ότι ο Ιστοχώρος θα λειτουργεί αδιαλείπτως ή χωρίς σφάλματα ή τυχόν ανεπάρκειες θα διορθώνονται. Σας παρακαλούμε να σημειώσετε ότι οι νομοθεσίες κάποιων χωρών επιτρέπουν την εξαίρεση των υπονοούμενων εγγυήσεων, οπότε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω εξαιρέσεις μπορεί να μην ισχύουν για εσάς.

Η Redken δεν εγγυάται ότι ο Ιστοχώρος είναι συμβατός με τον ηλεκτρονικό σας εξοπλισμό ή ότι ο Ιστοχώρος ή ο δοκιμαστής του δεν φέρει σφάλματα, ιούς ή «δούρειους ίππους». Η Redken επίσης δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να υποστείτε συνεπεία των καταστροφικών αυτών χαρακτηριστικών.

Η Redken δεν ευθύνεται για το Περιεχόμενο το οποίο από τρίτους . Επίσης, η Redken δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία ή τη συνεχή διαθεσιμότητα των τηλεφωνικών γραμμών και εξοπλισμού που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στον Ιστοχώρο.

Οι παρόντες Όροι δεν θίγουν δικαιώματα που έχετε ή τα δικαιώματα σας ως καταναλωτή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Αναγνωρίζετε ότι φέρετε τον κίνδυνο της χρήσης του Ιστοχώρου, συμπεριλαμβανομένου και του Περιεχομένου αυτού. Εάν δεν είστε ικανοποιημένος από τον Ιστοχώρο, τους Όρους ή οποιοδήποτε στοιχείο του Περιεχομένου, το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο αποκατάστασης είναι η διακοπή της χρήσης του Ιστοχώρου.

Η Redken σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται απέναντι σε εσάς ή τρίτους για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία, παραδειγματικά ή διαφυγόντα κέρδη, ή για οποιαδήποτε άλλη ζημία που ανακύπτει σε σχέση με τον Ιστοχώρο αυτό, τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού ή από την παρούσα σύμβαση, ακόμη και αν η Redken έχει λάβει γνώση για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Το εφαρμοστέο δίκαιο ορισμένων δικαιοδοσιών δεν επιτρέπει τον περιοσμό ή την εξαίρεση της ευθύνης για αποθεματικές ζημιές, κι έτσι ο συγκεκριμένος περιορισμός ή εξαίρεση μπορεί να μην ισχύει για εσάς.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν επηρεάζουν την κείμενη νομοθεσία και τα θεσμοθετημένα δικαιώματα των καταναλωτών, ούτε εξαιρούν ή περιορίζουν την ευθύνη για θάνατο ή τραυματισμό που προκαλείται από αμέλεια ή δόλο της Redken.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Ο Ιστοχώρος δεν απευθύνεται σε πρόσωπα οποιασδήποτε χώρας όπου για οποιονδήποτε λόγο απαγορεύεται η δημοσίευση ή διαθεσιμότητα του Ιστοχώρου. Όσα πρόσωπα υπόκεινται σε παρόμοιες απαγορεύσεις δεν πρέπει να επισκέπτονται τον Ιστοχώρο.

Η Redken δεν υπόσχεται ότι ο Ιστοχώρος ή το Περιεχόμενο αυτού είναι κατάλληλα προς χρήση ή ότι επιτρέπονται από τους τοπικούς νόμους όλων ανεξαιρέτως των χώρων. Όσοι επισκέπτονται τον Ιστοχώρο, το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους ή κανονισμούς. Σε περίπτωση αμφιβολιών, ζητήσατε νομική συμβουλή.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Συμφωνείτε ότι θα αποζημιώσετε, θα προασπίσετε και θα διατηρήσετε αβλαβή τη Redken, τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους και πράκτορες αυτής έναντι κάθε αξίωσης, αγωγής, απαίτησης ή ένδικου μέσου το οποίο μπορεί να εγερθεί κατά οποιουδήποτε εκ των υπαλλήλων, αντιπροσώπων ή πρακτόρων αυτής ή της ίδιας της Redken, από τρίτο, στο βαθμό που η εν λόγω αξίωση, μήνυση, αγωγή ή άλλο ένδικο μέσο το οποίο εγείρεται κατά της Redken, υπαλλήλων, αντιπροσώπων ή πρακτόρων αυτής βασίζεται σε ένα από τα παρακάτω ή απορρέει από αυτά:
(i)τη χρήση του Ιστοχώρου από εσάς,
(ii)οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων από εσάς.
(iii)αξίωση ότι οποιαδήποτε χρήση του Ιστοχώρου από εσάς:
αα) παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου, ή δικαιώματα προσωπικότητας ή δημοσιότητας, ή
ββ) είναι συκοφαντικά ή δυσφημιστική, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προξενεί βλάβη ή ζημία σε οποιονδήποτε τρίτο,
(iv) διαγραφές, προσθήκες, ενθέσεις, αλλοιώσεις ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Ιστοχώρου από εσάς, ή
(v) οποιαδήποτε ψευδή δήλωση ή αθέτηση υπόσχεσης ή εγγύησης η οποία γίνεται από εσάς και περιέχεται στον Ιστοχώρο.

Οι αναφορές που γίνονται στο παρόν τμήμα των Όρων σχετικά με τη χρήση του Ιστοχώρου από εσάς, θα θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνουν οποιαδήποτε χρήση από τρίτο μέρος το οποίο επισκέπτεται τον Ιστοχώρο κάνοντας χρήση του δικού σας ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Συμφωνείτε ότι θα καταβάλετε στη Redken, τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους και πράκτορες αυτής, όλα τα έξοδα, τις ζημίες και τις δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων και εύλογων δικηγορικών αμοιβών) που θα τους επιδικαστούν ή θα της επιβαρύνουν λόγω αξίωσης, μήνυσης, αγωγής ή ένδικου μέσου που εγείρεται ως άνω από τρίτο μέρος και σχετίζεται με την εν λόγω αξίωση αυτού.

ΛΥΣΗ
Οι παρόντες Όροι δύναται να λυθούν οποτεδήποτε είτε από εσάς είτε από τη Redken άνευ λόγου. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, θα καταστρέψετε το σύνολο του περιεχομένου, και αντίγραφα αυτού, που έχετε λάβει από τον Ιστοχώρο, και θα σας απαγορεύεται πλέον η πρόσβαση και χρήση του Ιστοχώρου.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ
Αποδέχεστε ότι η Redken έχει το δικαίωμα να μεταβάλει το περιεχόμενο ή τις τεχνικές προδιαγραφές οποιουδήποτε τμήματος του Ιστοχώρου, οποτεδήποτε, κατά την αποκλειστική κρίση της Redken. Επίσης αποδέχεσθε ότι οι μεταβολές αυτές δύναται να έχουν ως συνέπεια να μην μπορείτε πλέον να έχετε πρόσβαση στον Ιστοχώρο.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Τυχόν αποποίηση δικαιώματος εκ μέρους της Redken για αθέτηση υποχρέωσης που απορρέει από τους παρόντες Όρους δεν αποτελεί αποποίηση από δικαίωμα για οποιαδήποτε άλλη αθέτηση και τυχόν μη άσκηση εκ μέρους της Redken επανορθωτικού μέτρου δεν αποτελεί αποποίηση του δικαιώματος να ασκήσει αργότερα το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο επανορθωτικό μέτρο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Οι Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και τα συμβαλλόμενα μέρη υποβάλλονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων Αθηνών.